Zarządzanie Systemami Sieciowymi

Wyniki III etapu (Finału) Konkursu Umiejętności Zawodowych

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI

Laureaci

1. Jakub Szymczak – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

2. Wojciech Miazek – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

3. Franciszek Bartke – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

GRATULUJEMY!

 

 

Wyniki II etapu (Półfinału) Konkursu Umiejętności Zawodowych

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI

Lista finalistów

1.   Bartosz Pawłowski – Technikum Mechatroniczne nr 1 ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa – 105 pkt
2.  Jakub Szymczak – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, Sadkowska 19 – 91 pkt
3.  Franciszek Bartke -Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-085 Katowice – 90 pkt
4.  Wojciech Miazek – Zespół Szkół Elektronicznych, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38 – 90 pkt
5.  Karol Szkutnik – Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Niepołomice, Plac Kazimierza Wielkiego 1 – 68 pkt
6.  Krzysztof Stefanowicz – Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki – 52 pkt
7.  Szymon Cichy – Elektroniczne Zakłady Naukowe 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 57 – 51 pkt

GRATULUJEMY!

Zgodnie z regulaminem konkursu w finale może wystartować maksymalnie 7 Uczestników, wyłonionych w II etapie, z zastrzeżeniem, że z każdej szkoły kwalifikuje się max. 1 Uczestnik.

Pozostali uczestnicy mogą sprawdzić swoje wyniki w gradebooku.
Szczegółowe informacje dot. zadania finałowego oraz przebiegu III etapu będą wysyłane finalistom w terminie późniejszym, z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Konkurs Umiejętności Zawodowych ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI jest rywalizacją młodych informatyków z całej Polski. Zawody nawiązują formą do międzynarodowych konkursów EuroSkills i Worldskills, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę z przedsiębiorcami. Konkurs jest rywalizacją jednoosobową polskich uczniów i daje możliwość kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie EuroSkills Herning 2025 w konkurencji IT Network Systems Administration.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przyporządkowanych do branży teleinformatycznej (INF) na kierunkach kształcenia technik informatyk, technik teleinformatyk, niemających w dniu Finału konkursu ukończonych 20 lat.

 

Celem Konkursu jest:

✔ pogłębianie wiedzy zawodowej związanej z projektowaniem, rozwiązywaniem problemów oraz instalowaniem, konfigurowaniem i aktualizowaniem zarówno systemów operacyjnych, jak i urządzeń sieciowych,

✔ doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie: technik informatyk, technik teleinformatyk,

✔ kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy,

✔ zapoznanie z bieżącymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi w zakresie projektowania, rozwiązywania problemów oraz instalowania, konfigurowania i aktualizowania zarówno systemów operacyjnych, jak i urządzeń sieciowych,

✔ stworzenie możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

✔ przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej,

✔ doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

Zakres konkursu obejmie treści, wiedzę i umiejętności realizowane w programie kursów CCNA v7, takie jak instalacja, obsługa, konfiguracja i rozwiązywanie problemów w sieciach IPv4 i IPv6. A także konfiguracja komponentów sieciowych, takich jak przełączniki, routery i kontrolery bezprzewodowej sieci LAN; zarządzanie urządzeniami sieciowymi; oraz identyfikacja podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa, jak również podstawy sieci programowalnych, automatyzacji i SDN.

Szczegółowy zakres zagadnień dostępny jest w Załącznikach nr 9a, 9b i 9c.

Etap I Zgłoszenie uczestnictwa online

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się na stronie https://skillscomp.itee.radom.pl/

Zgłoszenia należy wysłać do 12 grudnia 2023.

Każda szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów. Szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie. Organizator przewidział max. 100 miejsc w Etapie II (Półfinale). W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa, decyduje kolejność ich nadsyłania.

Wraz z wysłaniem zgłoszenia uczestnictwa, zgłaszający akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd na Finał, oraz na spotkanie integracyjne w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie są zobowiązani do przekazania Organizatorowi swoich danych poprzez formularz zgłoszeniowy:

• nazwa i adres szkoły

• dane uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, e-mail)

• dane opiekuna (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail)


Etap II Półfinał

Na tym etapie, uczestnik zobowiązany jest do wykonania i udokumentowania zadania półfinałowego wskazanego przez Organizatora. Półfinał odbędzie się 19 grudnia 2023 (Załącznik nr 2).

Wraz z treścią zadania zostaną udostępnione kryteria jego oceny.

Konkurencja półfinałowa oparta jest na wiedzy i umiejętnościach mieszczących się w ramach programu Cisco CCNA wersja 7. Składa się z części o charakterze projektowo - implementacyjnej oraz drugiej z zakresu rozwiązywania problemów.

Osoba biorąca udział w konkurencji półfinałowej potrzebować będzie komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu oraz zainstalowanym oprogramowaniem:

• Cisco Packet Tracer 8.2.1

• Edytorem tekstu

• Przeglądarką Internetową

Opis przebiegu Półfinału znajduje się w Załączniku nr 2.

Wyboru 7 finalistów dokona kapituła Konkursu spośród nadesłanych prac. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi do 5 stycznia 2024. Praca niesamodzielna będzie zdyskwalifikowana.


Etap III Finał

Finał odbędzie się 20-22 marca 2024.

Czas trwania Finału to 2 dni rywalizacji głównej oraz jeden dzień dedykowany na działania przygotowawcze oraz spotkanie integracyjne. 

Finał będzie składał się z jednego zadania głównego, polegającego na samodzielnej konfiguracji przez uczestnika urządzeń i systemów sieciowych, oraz dwóch mniejszych zadań problemowych, w trakcie których zadaniem uczestnika będzie wprowadzenie zmian w istniejącej konfiguracji sieci oraz rozwiązanie wskazanych problemów.

Organizator:

• zapewnia (dwa noclegi) zakwaterowanie dla uczestników i opiekunów w obiekcie wybranym przez Organizatora;

• pokrywa koszty wyżywienia uczestników i opiekunów podczas 2 dni konkursowych (2 śniadania i 2 obiady)

• pokrywa koszt udziału uczestników i opiekunów w spotkaniu integracyjnym

• nie pokrywa kosztów dojazdu na Konkurs

W Finale może wystartować maksymalnie 7 uczestników, wyłonionych w II etapie, z zastrzeżeniem, że z każdej szkoły kwalifikuje się max. 1 uczestnik.

Harmonogram Finału zawarty jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Zadania konkursowe zostaną ocenione przez zespół Ekspertów powołany przez Organizatora Konkursu według arkusza oceny (Załącznik nr 5). Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników.

O zwycięstwie decyduje suma punktów (maksymalnie to 100 punktów) za wykonanie zadania konkursowego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

Przedstawiciel Organizatora:

Małgorzata Kowalska
tel. 48 364 92 06
e-mail: malgorzata.kowalska@itee.lukasiewicz.gov.pl

 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa

Przedstawiciel:
Karolina Dołomisiewicz, karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl

 

 

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

 

 

 

Zapisz się