Robotyka mobilna

Wyniki III etapu (Finału) Konkursu Umiejętności Zawodowych

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI

Laureaci

1. Szymon Glinka – Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

2. Kacper Piwowarski – Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie

3. Maciej Pałka – Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

GRATULUJEMY!

 

 

Lista Finalistów:

1. Szymon Glinka – Technikum Lotnicze, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Krasińskiego 2, 40-952 Katowice – 80 pkt

2. Maciej Pałka – Zespół Szkół Elektronicznych, Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów – 77 pkt

3. Kacper Piwowarski – Technikum Nowoczesnych Technologii, Sportowa 8, 97-410 Kleszczów – 56 pkt

4. Marcin Frąckowiak – Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Świerkowa 8, 61-472 Poznań – 51 pkt

5. Natanael Pelka – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powstańców Śląskich 3 47-100 Strzelce Opolskie – 44 pkt

Max. 90 pkt

 

GRATULUJEMY!

Zgodnie z regulaminem konkursu w finale może wystartować maksymalnie 5 Uczestników, wyłonionych w II etapie, z zastrzeżeniem, że z każdej szkoły kwalifikuje się max. 1 Uczestnik.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu III etapu już wkrótce!

Konkurs Umiejętności Zawodowych ROBOTYKA MOBILNA jest rywalizacją młodych automatyków, elektroników, mechatroników, techników automatyków, techników elektroników, techników mechatroników, techników programistów oraz techników robotyków z całej Polski. Zawody nawiązują formą do międzynarodowych konkursów EuroSkills i Worldskills, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę z przedsiębiorcami. Konkurs jest rywalizacją jednoosobową polskich uczniów i daje możliwość kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie EuroSkills Herning 2025 w konkurencji Mobile Robotics.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół branżowych przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) na kierunkach kształcenia automatyk, elektronik, mechatronik, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik robotyk, niemających w dniu Finału konkursu ukończonych 20 lat.

 

Celem Konkursu jest:

✔ pogłębianie wiedzy zawodowej związanej z montażem, uruchomieniem i obsługą systemów robotyki; eksploatacją i programowaniem systemów robotyki

✔ doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie technik robotyk,

✔ kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy,

✔ zapoznanie z bieżącymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi w zakresie systemów robotyki,

✔ stworzenie możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

✔ przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej,

✔ doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

 

Tematyka Konkursu obejmuje umiejętności praktyczne i intelektualne w zakresie:

✔ podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM), określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: automatyk, elektronik, mechatronik, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik robotyk

✔ specjalistycznych zagadnień związanych z montażem, uruchomieniem i obsługą systemów robotyki; eksploatacją i programowaniem systemów robotyki

✔ przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, fizyka.

Etap I Zgłoszenie uczestnictwa online

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się na stronie https://skillscomp.itee.radom.pl/

Zgłoszenia należy wysłać do 22 grudnia 2023.

Wraz z wysłaniem zgłoszenia uczestnictwa, zgłaszający akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd na Finał, oraz na spotkanie integracyjne w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie są zobowiązani do przekazania Organizatorowi swoich danych poprzez formularz zgłoszeniowy:

• nazwa i adres szkoły

• dane uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, e-mail)

• dane opiekuna (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail)

Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony w całości, uwzględniając wszystkie wymagane przez Organizatora dane, informacje i załączniki.

 


Etap II Półfinał

Na tym etapie, uczestnik zobowiązany jest do wykonania i udokumentowania zadania półfinałowego wskazanego przez Organizatora do2 lutego 2024 r.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu oprogramowania w języku Python, realizującego określone w zadaniu funkcje. Zadania półfinałowe zostaną ocenione przez zespół Ekspertów powołany przez Organizatora Konkursu.

Pełna treść zadania zostanie przesłana jedynie zarejestrowanym uczestnikom konkursu drogą mailową. Wraz z treścią zadania zostaną udostępnione kryteria jego oceny. Wśród kryteriów, oprócz skuteczności realizacji zadanych funkcji oceniane będą takie aspekty jak czystość kodu, organizacja programu oraz sposób przygotowania wyników.

 

Wykonane zadanie półfinałowe wraz z załącznikami proszę przesłać na adres: werskills@gmail.com

Wyboru 5 finalistów dokona kapituła Konkursu spośród nadesłanych prac. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi do 1 marca 2024 r. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników.

Praca niesamodzielna będzie zdyskwalifikowana.

 


Etap III Finał

Czas trwania Finału to 2 dni rywalizacji głównej oraz jeden dzień dedykowany na działania przygotowawcze oraz spotkanie integracyjne.

Finał odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2024 r.

W Finale może wystartować maksymalnie 5 uczestników wyłonionych w II etapie. Wstępna wersja harmonogramu Finału zawarta jest w Załączniku nr 4.

Organizator:

• zapewnia (dwa noclegi) zakwaterowanie dla uczestników i opiekunów w obiekcie wybranym przez Organizatora;

• pokrywa koszty wyżywienia uczestników i opiekunów podczas 2 dni konkursowych (2 śniadania i 2 obiady)

• pokrywa koszt udziału uczestników i opiekunów w spotkaniu integracyjnym

• nie pokrywa kosztów dojazdu i transportu lokalnego

Zadania finałowe zostaną ocenione przez 3-osobowy zespół Ekspertów powołany przez Organizatora Konkursu według arkusza oceny udostępnionego w dniu Finału. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników.

O zwycięstwie decyduje suma punktów (maksymalnie to 100 punktów) za wykonanie zadania konkursowego. Kapituła ocenia ilość i poprawność wykonanych zadań oraz czas ich wykonania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

Przedstawiciel Organizatora:

Małgorzata Kowalska
tel. 48 364 92 06
e-mail: malgorzata.kowalska@itee.lukasiewicz.gov.pl

 

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno

Zapisz się