Elektronika Prototypypowanie

PATRONAT HONOROWY

     

Wyniki II etapu (Półfinału) Konkursu Umiejętności Zawodowych

ELEKTRONIKA (PROTOTYPOWANIE)

Lista finalistów:

1.   Aleksander Juszkowski – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk – 94 pkt

2.   Zbigniew Tarnowski – Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa – 90 pkt

3.   Michał Nojek – Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, ul. Kossaka 1A, 26-300 Opoczno – 81 pkt

4.   Bartłomiej Sieńko – Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów – 78 pkt

5.   Wojciech Szafrański – Technikum Nowoczesnych Technologii, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów – 77 pkt

6.   Filip Krakowiak – Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom – 63 pkt

 

GRATULUJEMY!

Zgodnie z regulaminem konkursu w finale może wystartować maksymalnie 6 Uczestników, wyłonionych w II etapie, z zastrzeżeniem, że z każdej szkoły kwalifikuje się max. 1 Uczestnik.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu III etapu już wkrótce!

Konkurs Umiejętności Zawodowych ELEKTRONIKA PROTOTYPOWANIE jest rywalizacją młodych automatyków, elektroników, mechatroników, techników automatyków, techników elektroników, techników mechatroników, techników programistów oraz techników robotyków z całej Polski. Zawody nawiązują formą do międzynarodowych konkursów EuroSkills i Worldskills, które promują praktyczną naukę zawodu oraz współpracę z przedsiębiorcami. Konkurs jest rywalizacją jednoosobową polskich uczniów i daje możliwość kwalifikacji do drużyny WorldSkills Poland i udziału w konkursie EuroSkills Herning 2025, w konkurencji Electronics (Prototyping). 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) na kierunkach kształcenia automatyk, elektronik, mechatronik, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik robotyk, niemających w dniu Finału Konkursu ukończonych 20 lat.

 

Celem Konkursu jest:

✔  pogłębianie wiedzy zawodowej związanej z montażem, uruchomieniem i obsługą elementów i układów elektroniki; eksploatacją i programowaniem układów elektroniki,

✔  doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie technik elektronik,

✔  kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy,

✔  zapoznanie z bieżącymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi w zakresie elektroniki,

✔  stworzenie możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

✔  przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej,

✔  doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.

 

Tematyka Konkursu obejmuje umiejętności praktyczne i intelektualne w zakresie

✔  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM), określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego: automatyk, elektronik, mechatronik, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik robotyk;

✔  specjalistycznych zagadnień związanych z montażem, uruchomieniem i obsługą systemów układów elektroniki, eksploatacją i programowaniem układów elektroniki;

✔  przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, fizyka.

Etap I Zgłoszenie uczestnictwa online

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się na stronie https://skillscomp.itee.radom.pl/

Każda szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie 1 kandydata. Szkoły przeprowadzają eliminacje we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy wysłać do 22 grudnia 2023 r.

Wraz z wysłaniem zgłoszenia uczestnictwa, zgłaszający akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje swój przyjazd na Finał, oraz na spotkanie integracyjne w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie są zobowiązani do przekazania Organizatorowi swoich danych poprzez formularz zgłoszeniowy:

•  nazwa i adres szkoły

•  dane uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, e-mail)

•  dane Opiekuna (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail)

Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony w całości, uwzględniając wszystkie wymagane przez Organizatora dane, informacje i załączniki.


 

Etap II Półfinał

Na tym etapie, uczestnik zobowiązany jest do wykonania i udokumentowania zadania półfinałowego wskazanego przez Organizatora do 11 lutego 2024 r.

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu układu elektronicznego. Składa się z trzech części, które jednocześnie sygnalizują obszar wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas zmagań finałowych.

Ocenie będzie podlegać wykonana dokumentacja – sprawozdanie z realizacji zadania półfinałowego, który powinien zawierać wykaz używanych narzędzi, potrzebnych materiałów oraz szczegółowy opis, potwierdzony wykonywanymi w trakcie pracy zdjęciami, wszystkich czynności prowadzących do rozwiązania stawianego w zadaniu problemu.

Zadania półfinałowe zostaną ocenione przez zespół Ekspertów powołany przez Organizatora Konkursu według arkusza oceny (Załącznik nr 5). Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników. Szczegóły znajdują się w treści zadania udostępnionego po zarejestrowaniu się na Konkurs.

Wykonane zadanie półfinałowe proszę przesłać na adres: skills@elektronik.edu.pl

Wyboru 5 finalistów dokona kapituła Konkursu spośród nadesłanych prac.

Praca niesamodzielna będzie zdyskwalifikowana.


 

Etap III Finał

Czas trwania Finału to 2 dni rywalizacji głównej oraz jeden dzień dedykowany na działania przygotowawcze oraz spotkanie integracyjne.

Finał odbędzie się w dniach 11-13 marca 2024 r.

W Finale może wystartować maksymalnie 5 uczestników, wyłonionych w II etapie. Wstępna wersja harmonogramu Finału zawarta jest w Załączniku nr 4.

Organizator:

•  zapewnia (dwa noclegi) zakwaterowanie dla uczestników i opiekunów w obiekcie wybranym przez Organizatora;

•  pokrywa koszty wyżywienia uczestników i opiekunów podczas 2 dni konkursowych (2 śniadania i 2 obiady)

•  pokrywa koszt udziału uczestników i opiekunów w spotkaniu integracyjnym

•  nie pokrywa kosztów dojazdu i transportu lokalnego

Zadania konkursowe zostaną ocenione przez 4-osobowy zespół Ekspertów powołany przez Organizatora Konkursu według arkusza oceny udostępnionego w dniu finału. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i wiążące dla uczestników.

O zwycięstwie decyduje suma punktów (maksymalnie to 100 punktów) za wykonanie zadania konkursowego. Kapituła ocenia ilość i poprawność wykonanych zadań oraz czas ich wykonania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

Przedstawiciel Organizatora:

Małgorzata Kowalska
tel. 48 364 92 06
e-mail: malgorzata.kowalska@itee.lukasiewicz.gov.pl

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte
ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom.

Przedstawiciele Partnera:

dr inż. Artur Nowocień
tel. 669-438-845
e-mail: arturnowocien@elektronik.edu.pl

mgr inż. Wojciech Wojciechowski
tel. 603-041-062
e-mail: wojciechwojciechowski@elektronik.edu.pl

 

 

RADWAG Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5, 26-600 Radom

 

 

BORNICO

ul. Małęczyńska 25, 26-600 Radom

 

RWT - Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna
Młodocin Mniejszy 50K, 26-654 Kowala-Stępocina

 

Tekom Technologia

Ludwikowska 17, 26-600 Radom

Zapisz się